Uncategorized

ELAZIĞ İÇİN BİR FIRSAT

De­ğer­li hem­şeh­ri­le­rim ve okur­la­rım. Bu haf­ta­da siz­ler­le ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu içe­ri­sin­de­yim. Geçen hafta ULUS­LA­RA­RA­SI GA­ZE­TECİLER CEMİYETİ’ nin Ela­zığ tem­sil­ci­li­ği­ni al­dı­ğı­mı­zı, Ce-mi­yet­den gelen resmi bel­ge­le­ri-mi­zi Ela­zığ va­li­li­ği­ne tes­lim edip ve res­men gö­re­ve..

Recai GÜÇLÜ
RECAİ GÜÇLÜ

De­ğer­li hem­şeh­ri­le­rim ve okur­la­rım. Bu haf­ta­da siz­ler­le ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu içe­ri­sin­de­yim. Geçen hafta ULUS­LA­RA­RA­SI GA­ZE­TECİLER CEMİYETİ’ nin Ela­zığ tem­sil­ci­li­ği­ni al­dı­ğı­mı­zı, Ce-mi­yet­den gelen resmi bel­ge­le­ri-mi­zi Ela­zığ va­li­li­ği­ne tes­lim edip ve res­men gö­re­ve baş­la­dı­ğı­mı­zı be­lirt­miş­tim.Bu gö­re­vi aldık fakat, esas ma­ra­ton bun­dan sonra baş­lı­yor. İle­ri­ki ta­rih­ler­de şeh­ri­mi­ze yurt dı­şın­dan ve yurt için­den ge­lecek olan mi­sa­fir­le­ri­miz ola­cak, şeh­ri­mi­zin gü­zel­li­ği­ni,özel­li­ği­ni gös­ter­me­miz gerekecek.​ Hani her se­fe­rin­de övü­ne­rek ve gu­rur­la­na­rak an­la­tı­yo­ruz­ ya… On­lar­ca uy­gar­lı­ğa be­şik­lik yap­mış Ela­zığ’ımız­da Har­put’umuz, ka­le­miz ve diğer zen­gin­lik­le­ri­miz, Hazar gö­lü­müz, Hazar ba­ba­mız, Keban’ımız, kap­lı­ca­la­rı­mız, ter­mal su­yu­muz, aynı za­man­da her­ke­sin­ de bil­di­ği gibi Ma­lat­ya ile pay­la­şa­ma­dı­ğı­mız Saklı Kapı ve Kara ley­lek kan­yon­la­rı­mız,or­ci­ği­miz,Tür­ki­ye’nin ikin­ci mut­fa­ğı­na sahip bir şehir olu­şu­muz ve daha nice ta­ri­hi ve kül­tü­re sahip zen­gin­lik­ler­le dolu ol­du­ğu­mu­zu bil­me­ye­ni­miz yok gibi.​
Değerli hem­şeh­ri­le­rim,
gelen mi­sa­fir­ler bu de­ğer­le­ri­mi­zi ta­bi­ki gör­mek isteyeceklerdir.​ Ama üzü­le­rek söy­le­mek zo­run­da kal­dı­ğım şu ki; ör­ne­ğin Har­put’ta ka­le­nin halen daha ona­rım­da ol­ma­sı, diğer bazı yer­le­rin tam ola­rak fa­ali­ye­te geç­me­miş ol­ma­sı olum­suz et­ken­ler de­ğil­ mi? Hani he­pi­miz ha­tır­la­rız. Ön­ce­ki va­li­miz Sn. Çetin Oktay Kal­dı­rım’ın gay­ret­le­riy­le or­ta­ya çı­ka­rı­lan ve Ma­lat­ya ile pay­la­şı­la­ma­yan Kara Ley­lek Kan­yon­la­rı­mız var ol­du­ğu­nu ha­tır­la­rız.Ne hik­met­se ön­ce­ki va­li­maz, Sn.Çetin Oktay Kal­dı­rım’ın Ada­pa­za­rı’na git­me­siy­le he­ral­de unu­tul­mu­şa benziyor.​ Pek etkin bir fa­ali­yet yok gibi,var­sa­ da çok cılız ka­lı­yor. Yet­ki­li­ler­den özel­lik­le ricam bun­la­rın ta­nı­tı­mı­nı yap­mak­ta zayıf ka­lmayalım. Eğer zayıf kalırsak, daha çoook çevre il­le­rin ge­liş­me­si­ne im­re­nir du­ru­ruz.
Biz Ela­zığ’lılar ola­rak hep Ma­lat­ya’­yı ve diğer vi­la­yet­le­ri kıs­kan­mı­şız­ ve im­ren­mi­şiz­dir. Ama gay­ret gös­ter­me­mi­şiz­dir. Nasıl onlara yetişeceğiz diye diye so­rar­sa­nız? An­la­ta­yım… Ör­ne­ğin; or­ci­ği Go­ogle’a so­rar­sa­nız, Ela­zığ’ın ürünü ol­du­ğu­nu gö­rür­sü­nüz. Ama çoğu vi­la­yet­ler sa­hip­len­mi­şe ben­zi­yor. Başka bir örnek daha vereyim…Ma­lat­ya mil­let­ve­kil­le­ri kendi sim­ge­le­ri olan ka­yı­sı­la­rı­nı küçük pa­ket­ler ha­lin­de mec­lis­te, uçak­ta vb. yer­ler­de ta­nı­tım ama­cıy­la ik­ram­da bulunuyorlar.​ Allah aş­kı­na bizim bil­di­ği­miz or­ci­ği hangi si­ya­si­miz ta­nı­tım ama­cıy­la Ela­zığ’ın ürünü ola­rak ik­ram­lar­da bu­lun­du, ne­re­de ta­nı­tı­mı­nı yap­tı? Ha bazı fes­ti­val­ler­de anlık ola­rak gö­rü­yo­ruz,fakat ge­ri­si gelmiyor.​ Bu bir tanesi.​ Tanıtı­mı­nı yap­ma­mız ge­re­ken o kadar çok ürü­nü­müz var ki. Amaç bun­la­rın ta­nı­tı­mı­nın sü­rek­li ol­ma­sı..
De­ğer­li hem­şeh­ri­le­rim,
Bu kadar şey­le­ri say­ma­mın ne­de­ni, yu­ka­rı­da ­da be­lirt­ti­ğim gibi bir çok­la­rı­nın bu tem­sil­ci­li­ğin al­ma­sın­da ye­ter­siz kal­dı­ğı im­ka­na ‘ELA­ZIĞ’ımız sahip oldu.​ Bu ce­mi­yet Avrupa Bir­li­ği des­tek­li ol­mak­la bir­lik­te, yurt için­de ve yurt dı­şın­da geniş bir tem­sil­ci­lik­le­ri olan bir ce­mi­yet. Ela­zığ’ımız için bir fır­sat diye dü­şü­nü­yo­rum. Biz Ela­zığ tem­sil­cil­ği ola­rak Ela­zığ’ımız­da diğer üç BASIN ce­mi­yet­le­riy­le ve STK (Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı) ile ko­or­di­ne­li ola­rak ça­lış­ma­yı hedefliyoruz.​ Ulusla­ra­ra­sı Ga­ze­te­ci­ler Cemi­ye­ti Ela­zığ tem­sil­ci­li­ği ola­rak, ge­lecek olan mi­sa­fir­le­re mah­çup ol­ma­ma­yı, Ela­zığ’ımıza ne gibi kat­ma­de­ğer­ler ka­zan­dı­rı­rı­zın pe­şin­den koş­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Önü­müz­de­ki hafta gö­rüş­mek di­le­ğiy­le.
Kalın Sağlıcakla…

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL